Get Adobe Flash player

PARASHAT

CALENDAR

LUACH ל֫וּחַ

Login Form

Home

Parashat Matot-Masei

Shabbat – שבת

28 Tamuz 5777 – 22 Iulie 2017

Parashat Matot-Masei / פרשת מטות-מסעי

Torah: Numeri 30:2 – 36:13

Haftarah: Yirm’yah(u)1:1 – 2:28; 4:1,2.

HaBrit HaChadashah: Yaakov 4:1-12